Integritetspolicy

Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

1. Information om hantering av personuppgifter

Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik värnar om din personliga integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och att du känner förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter och beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och gällande lagstiftning avseende dataskydd, t. ex. dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

  1. Ansvar för dina personuppgifter

Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik org. nr. 867200-6296, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas.

 

3. Ändamål för behandling av personuppgifter

Enligt dataskyddsreglerna får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål” (artikel 5 b i Dataskyddsförordningen). Enligt regelverket ska vi ange en rättslig grund som ger oss stöd för insamlandet av dina personuppgifter.

 

När du har lämnat personuppgifter till Stiftelsen, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd i den rättsliga grund som anges nedan:

 

Ändamål för behandling av dina personuppgifter: Vår rättsliga grund för detta ändamål är:
A. För att hantera anslagsansökan Det är Stiftelsens berättigade intresse som är den rättsliga grunden och där behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna administrera den ansökan du har skickat till oss
B. För att administrera beviljat anslag, utbetalning, uppföljning, redovisning och kommunikation Det är Stiftelsens berättigade intresse som är den rättsliga grunden och där behandlingen är nödvändig för att kunna administrera ditt anslag från oss
C. För att hantera ärenden som du skickar till oss via post, e-post, telefon, personligt besök eller för att informera eller ge service Det är Stiftelsens berättigade intresse som är den rättsliga grunden och där behandlingen är nödvändig för att kunna administrera ditt ärende och för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Stiftelsens verksamhet
D. För att fullgöra Stiftelsens skyldigheter enligt lag, t. ex. stiftelselag, bokföringsregler eller enligt skatterättsliga lagar Stiftelsen har en rättslig förpliktelse enligt lagstiftning eller andra regler som innebär att vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet

4. Personuppgifter som samlas in av Stiftelsen

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt. Vi samlar till exempel in dessa när du ansöker om anslag hos oss, beviljas anslag, vid uppföljning av anslag, besöker vår hemsida eller på annat sätt har kontakt med oss. Vi eftersträvar att inga personuppgifter ska samlas in, lagras eller hanteras i onödan. Vi behandlar endast ditt personnummer om och i den utsträckning det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

5. Delning av de personuppgifter som Stiftelsen samlar in

När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Stiftelsen delar dina personuppgifter i berednings- och beslutsprocessen inom Stiftelsens styrelse. Vi kan också komma att dela dina uppgifter när vi meddelar beviljade anslag och berättar om resultat till exempel på vår webbplats, årsredovisning eller instagramkonto.

 

I vissa fall kan vi komma att dela med oss av information om dig till andra forskningsfinansiärer eller till andra organisationer som Stiftelsen samverkar med. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter när detta är ett lagkrav.

 

6. Information avseende lagringstid

Vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Därefter sparas nödvändiga uppgifter så länge Stiftelsen anser att uppgifterna behövs med hänsyn till vetenskapliga och historiska forskningsändamål och för statistiska ändamål.

 

7. Säkerhet för dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Hos Stiftelsen hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna göra den bästa bedömningen av din ansökan till oss eller ditt ärende i övrigt.

 

8. Dina rättigheter

Vi vill vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Du kan kontakta oss och be att få information om de personuppgifter som behandlas av Stiftelsen. Du har rätt att komplettera/rätta de personuppgifter som du anser saknas eller är felaktiga och som är relevanta med hänsyn till det ändamål vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering.

Du hittar mer information om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/deregistrerades-rattigheter/

9. Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. Se kontaktuppgifter på hemsidan.